Lưu thủy khứ tuyệt quốc,
Phù vân từ cố quan.
Thủy hoặc luyến tiền phố,
Vân do quy cựu san.
Hận quân Lưu Sa khứ
Khí thiếp Ngư Dương gian.
Ngọc trợ dạ thùy lưu,
Song song lạc châu nhan.
Hoàng điểu tọa tương bi.
Lục dương thùy cánh phan?
Chức cẩm tâm thảo thảo,
Khiêu đăng lệ ban ban.
Khuy kính bất tự thức,
Huống nãi cuồng phu hoàn. 
 
                            Lý Bạch
 
          ĐỢI CHÀNG
 
Ôi nước lan man xa tít
Mây ngoài quan ải bơ vơ
Nước ngoái nhìn mãi bến bờ
Mây còn tương tư núi xưa
Chàng dứt áo ra quan ải
Có còn nghĩ thiếp bơ vơ
Đêm đêm lệ rơi không dứt
Chảy tràn trên mặt hoa tàn
Chim ơi thương ta chăng chớ
Buồn chuyền cành liễu khóc than
Cầm thoi tay đưa rời rã
Sợi rối sợi đứt khôn hàn
Gương ơi sao mi hiểm thế
Lòng ta thảng thốt đợi chàng
 
                         C.D.M.