VÃN CA

     Bên bờ quê hương ta ngồi ta khóc
     Nhớ quê xưa tươi đẹp vô ngần
     Nay xẻ núi lấp sông phạm vào di tích
     Cung Vua phố cổ cũng xoay vần

     Bên bờ quê hương ta ngồi ta than
     Làng xưa no ấm với an nhàn
     Nay đổi mới liền liền phát khiếp
     Dân nghèo không có nổi khoai ăn

     Bên bờ quê hương ta ngồi ta gọi
     Người xưa đâu chẳng thấy vọng âm về
     Lịch sử sửa rồi ai còn nhớ tổ
     Đền đài xưa buông tiếng thở dài

     Bên bờ quê hương ta ngồi ta nhớ
     Người xưa ơi em lưu lạc nơi đâu
     Những đợt sóng Thái Bình xô em ngã
     Hình như trên sóng máu tuôn trào

     Bên bờ quê hương ta ngồi ta ước
     Vua nên người và quan hết đầu trâu
     Lại họp triều nghiêm trang và nhân ái
     Văn hiến xưa bền vững mãi ngàn sau

                                             C.D.M.