Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

HOẠ THƠ BẠCH VÂN AM

                                  CHẲNG BẰNG VÔ SỰ

                              Hễ kẻ trêu người ắt phải lo
                              Chẳng bằng vô sự ngáy o o
                              Tay kia khéo nắm còn khi mở
                              Miệng nọ hay cười có lúc ho
                              Có thuở được thời mèo đuổi chuột
                              Đến khi thất thế kiến tha bò
                              Được thua sau mới ăn năn lại
                              Vô sự chẳng hơn có sự ru

                                                         N.B.K.

                                        CÁI THẰNG LÁO

                              Đời loạn bỏ đi đếch lo
                              Nằm dài phút chốc ngáy o
                              Mơ màng bên gối còn nửa thức
                              Vẫn tưởng láng giềng húng hắng ho
                              Cái thằng xảo trá định lừa tớ
                              Nó thiếu hai trâu chẳng trả bò
                              Hận này ta quyết phải trả
                              Đừng tưởng nuốt trôi êm ru

                                                              C.D.M.

                                            CƠ MẦU

                              Lọ là thành thị lọ lâm toàn
                              Được thú thì hơn miễn phận nhàn
                              Vụng , bất tài nên kém bạn
                              Già , vô sự ấy là tiên
                              Đồ thư một quyển nhà làm của
                              Phong nguyệt năm hồ khách nổi thuyền
                              Dù nhẫn chê khen dù miệng thế
                              Cơ mầu tạo hoá mặc tự nhiên

                                                               N,B,K.

                                         ĐÁNH GIẶC NHÀN

                               Đại Vương đang nghỉ chốn lâm toàn
                               Quân đội cha con đánh giặc nhàn
                               Giặc thua chạy càn trối chết
                               Lão chăm sóc vườn thuốc tiên
                               Bên sách bên hoa của nhiều thế
                               Ven hồ ven suối cứ dong thuyền
                               Khoan sức dân là của báu
                               Xoay vần nhật nguyệt như nhiên

                                                                  C.D.M. 
                                   

                                  LÀM NGƯỜI CHEN CHÚC 
                              Làm người chen chúc nhọc đua hơi
                              Chẳng khác nhân sinh ở gửi chơi
                              Thoi nhật nguyệt đưa thấm thoát
                              Áng phồn hoa há nhạt phai
                              Hoa càng khoe nở hoa nên rũa
                              Nước chở cho đầy nước ắt vơi
                              Mới biết doanh hư đà có số
                              Ai từng di được đạo trời

                                                              N.B.K.      

                                   KẺ ÁC CHỚ CẬY THUYỀN

                               Nhóm lợi ích nhọc đua hơi
                               Lồng hẹp tranh nhau dế gáy chơi
                               Ngày lại ngày chẳng gì lạ
                               Mầu nào dưới nắng nhạt phai
                               Trái đỏ chín rồi nên rũa
                               Nước cường có lúc lui vơi
                               Thuyền chở người ngay thoải mái
                               Đắm thuyền kẻ ác kêu trời

                                                                C.D.M.

                                           TRUÂN CHUYÊN

                               Áng công danh sá chắp tay
                               Nhiều phen đã khỏi tiếng tai bay
                               Hoa mai bạc vì trăng tỏ
                               Bóng trúc thưa bởi gió lay
                               Ưu ái chẳng quên niềm trước
                               Thị phi biếng nói sự nay
                               Đã từng trải sơn hà hết
                               Đường thế nhiều nơi hiểm hóc thay

                                                                 N.B.K.

                                   ĐẤT NƯỚC THĂNG TRẦM 

                                Ta bước vào đền chắp tay
                                Cầu cho đất nước khỏi tai bay
                                Dân đói vì không có đất
                                Nước hèn vì lắm gió lay
                                Kiêu hùng chống giặc đời trước
                                Lăng xăng dạ dạ buồn nay
                                Ngẫm nhiều mới biết xưa nay khác
                                Xưa tỏ nay lu rầu rĩ thay

                                                                       C.D.M.           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét